Logo Logo
AgroBio Zdravá broskev Plus - souprava
AgroBio Zdravá broskev Plus - souprava
Krátky popis Zlevněný produkt AgroBio Zdravá broskev Plus - souprava od výrobce AgroBio u nás najdete ve slevě od 105 Kč.
Obvyklá cena
  • 105
Výrobce/Značka
AgroBio
EAN 8595660502572
Hodnocení
Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů. Účinné látky: Champion 50 WG - oxichlorid mědi 76,7% Jak účinkuje? Champion 50 WG - fungicidní měďnatý přípravek Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin. Harmonie Železo - kapalné (chelátové) listové hnojivo Listové hnojivo v chelátové (velmi snadno přístupné) formě pro prevenci nebo vyřešení výživového problému - chloróza listů. Lidově řečeno "žloutenka" listů je způsobená špatným přijmem železa rostlinou. Aplikuje se výhradně postřikem na list. Pro jaké rostliny a problémy? broskvoně - kadeřavost listů, chloróza listů Jak jej použít? 1. ošetření - ve fázi nalévání pupenů (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody) 2. ošetření - ve fázi max. na počátku rašení (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody) 3. - 5. ošetření - ve fázi po odkvětu (Harmonie Železo: 10 ml / 5 L vody) Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H318 Způsobuje vážné poškození očíH410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Výrobce AgroBio
Další produkty od výrobce AgroBio
Další produkty v kategorii Prostředky proti škůdcům